Dolna Trnavka
 
 


OCENENIE OBCE Kód - 14

Technické služby – Žiar nad Hronom, a. s., v rámci plesu smetiarov vyhodnotili a vecnými cenami odmenili samosprávy za separovaný zber odpadov v roku 2011. Z 32 miest a obcí nášho regiónu sme získali ocenenie v kategóriách „Samospráva najlepšie separujúca bioodpad“ a „ Samospráva najlepšie separujúca plasty, kovy, tetrapaky“. Zároveň sme sa stali absolútnym víťazom a získali ocenenie „Najlepšie separujúca samospráva 2011“.

Poďakovanie za získanie ocenení patrí všetkým zodpovedným občanom, ktorí si osvojili možnosti a výhody separácie svojich odpadov. Dnes už nikto nemusí odpady vyvážať k potoku, alebo do jarkov. Ocenenia sú pre nás všetkých aj výzvou k tomu, aby sme v separácii pokračovali aj v tomto roku, za ktorý budú najlepšie samosprávy ocenené aj finančne. Pre našu obec to môže znamenať udržanie výšky poplatku na súčasnej úrovni 16 €/osobu/rok, alebo jeho mierne zníženie – v závislosti od dosiahnutých výsledkov. Nemenej dôležitým výsledkom separácie odpadov je aj väčšia čistota a poriadok v obci, zdravé a pekné naše spoločné životné prostredie.

Za rok 2011 sme v obci vyprodukovali 112, 95 tony odpadov (334,2 kg na 1 obyvateľa), z toho komunálny odpad predstavoval 42,4% = 47,94 t (141,8 kg/1ob.) a separované zložky 57,6% = 65,01 t (192,4 kg/1 ob.).

Separované zložky podľa druhov:
Bio odpad – 38,91 t (115,1 kg/1ob.)
Sklo – 7,3 t (21,6 kg/1 ob.)
Nebezpečný odpad (vrátane elektro odpadu a pneumatík) – 6,53 t (19,3 kg/1 ob.)
Plasty, kovy, tetrapaky – 5,88 t (17,5 kg/ 1 ob.)
Textílie a šatstvo – 3,85 t (11,4 kg/ 1 ob.)
Papier – 2,54 t (7,5 kg/ 1 ob.)