Protipovodňové opatrenia v našej obci Kód - 24

Od začiatku júna sa v katastrálnom území našej obce uskutočňujú práce v rámci prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011, ktorý je financovaný Úradom vlády SR. Práce realizuje firma Mgr. Zuzana Šályová – VODEKO podľa projektu zhotoveného Ing. Danielom Šálym, ktorý je zároveň odborným garantom realizácie celého diela. Na výstavbe sa okrem pracovníkov zhotoviteľa podieľa aj 10 občanov našej obce, pre ktorých obec na 5 mesiacov vytvorila pracovné miesta. Hodnota celého diela je 120 000,- €, z ktorých 92 700,- € financuje Úrad vlády SR, 25 000,- € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica a 2 300,- € je spolufinancovanie našej obce.

Doteraz boli realizované práce v jarkoch - Strání, Liešťan, Sviňací, Hôrčan, Nad bahniskom, Za suchou a čiastočne v Hrabovom – kde bolo vybudovaných 70 ks drevených hrádzok. Ďalších 40 ks hrádzok bude ešte vybudovaných v Lipovom a v nezastavaných častiach Hrabového jarku. Úlohou hrádzok je zachytiť skaly, konáre, bahno, iné nečistoty, čiastočne zadržať ale hlavne spomaliť pretekajúcu vodu a znížiť jej energiu. Tým sa voda z prívalových dažďov nedostane do obce (resp. na cestu a na poľnohospodársku pôdu) v povodňovej vlne, ale bude pretekať postupne a tým budú obmedzené povodňové škody. Ďalším prínosom hrádzok je zastavenie erózie jarkov a tým aj eliminovanie ďalšieho zosuvu svahov v jarkoch. S hrádzkami súvisia aj ďalšie opatrenia, ktoré sa budú po žatve realizovať na začiatkoch a po bokoch jarkov. Sú to zasakávacie pásy kombinované s vŕbovými zápletmi, ktorých úlohou je zadržať vodu a bahno na poli a obmedziť vtekanie vody z polí do jarkov. Na začiatkoch najväčších jarkov sa vybudujú sypané kamenno – zemné hrádze, ktoré zadržia veľký objem vody z polí nad jarkami.

V súčasnosti sa v miestnej časti Jamky buduje zemná hrádzka pozdĺž Prestavlckého potoka, ktorá má zadržať prívalovú vodu zo spádových lúk a zároveň má zabrániť vyliatiu potoka pri povodňových prietokoch. Takáto hrádzka bude vybudovaná aj pozdĺž záhrad v časti Záhumnie.

Doterajší priebeh prác a vybudované hrádzky dokumentujú priložené fotografie. Ďalšie informácie o postupe prác budú zverejnené nasledujúci mesiac.