Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva Kód - 13

Dňa 23.12.2O1O sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dolnej Trnávke, na ktorej bol slávnostne uvedený do funkcie starostu obce Ing. Miroslav Grekčo a noví členovia obecného zastupiteľstva: Dekýš Kamil, Dekýš Jozef, Dovec Miroslav, Kupec Ľubomír a Ing. Truban Peter.

Na schôdzi bol zvolený zástupca starostu Jozef Dekýš a poverený poslanec obecného zastupiteľstva Dekýš Kamil, oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v zákonom stanovených prípadoch. Zároveň boli zriadené komisie obecného zastupiteľstve a ich predsedovia.Príhovor starostu obce Ing. Miroslava Grekču

Vážení spoluobčania,
chcel by som v prvom rade poďakovať pánovi Vladimírovi Tesákovi za všetko, čo pre rozvoj našej obce urobil. Vlado, nielen v mojom mene, ale aj v mene veľkej väčšiny obyvateľov obce, úprimne a zo srdca ďakujeme. Taktiež ďakujem všetkým poslancom predchádzajúcich zastupiteľstiev za korektnú spoluprácu a za ich podiel na rozvoji obce.

Vážení spoluobčania,
som veľmi rád, že záujem o život a dianie v našej obci ste prejavili nielen dnes, ale aj účasťou v komunálnych voľbách, ktorá bola a pevne verím že aj v budúcnosti bude, vysoko nadpriemerná. Výsledky volieb sú pre mňa prejavom dôvery a zároveň záväzkom. Záväzkom viesť obec tak, aby sa nielen udržala, ale aj zvýšila kvalita života nás všetkých. Záväzkom k zodpovednosti, otvorenosti, transparentnosti a informovanosti občanov.

V mojom prvom roku vo funkcii starostu obce chcem nadviazať na všetky tradičné kultúrno- spoločenské akcie a kontinuálne v nich pokračovať. Okrem nich by som rád obnovil činnosť amatérskeho divadelného súboru. Budem podporovať šport, zastúpený hlavne futbalom, v doterajšom rozsahu. Podľa aktuálnych možností obce budem podporovať činnosť a aktivity občianskeho združenia RAK, speváckej družiny KONOPA, MoDHZ a MoSČK.

V doterajšom rozsahu a kvalite zabezpečím zimnú údržbu miestnych komunikácií a obecných chodníkov, kosenie verejných priestranstiev ako aj prevádzku obecného vodovodu. V oblasti zberu komunálneho odpadu prechádzame na iného zmluvného partnera – TS Žiar nad Hronom. Som presvedčený, že všetci túto zmenu pocítime pozitívne. Zvýšenie ceny na 16 EUR bude občanom kompenzované komplexnosťou služieb. Väčšina odpadov bude zbieraná priamo od občanov spred ich rodinných domov. Sklo bude zbierané v starej škole a bioodpad bude v mesiacoch marec – október zbieraný v 4 VKK, rozmiestnených po obci. Podrobný kalendár s dátumami zberov jednotlivých druhov odpadu dostane každá domácnosť do schránky. Okrem toho začiatkom budúceho roku zorganizujeme v KD verejné zhromaždenie, kde bude celý systém zberu odpadov podrobne vysvetlený.

Musíme si však uvedomiť, že nás čaká finančne veľmi náročný rok. Musíme dokončiť finančné vysporiadanie zákonných náležitostí doterajšieho starostu, ďalej projektu rekonštrukcie miestnych komunikácií a následne sa vysporiadať s poskytnutými úvermi. Príjmy obce z podielových daní sú stále podstatne nižšie ako pred krízou a preto je moja prvoradá úloha stabilizovať obecné financie tak, aby bolo zabezpečené plnenie základných, vyššie spomenutých, funkcií obce. Napriek napätej finančnej situácii Vás ubezpečujem, že spravím všetko čo je v mojich silách, aby sme mohli realizovať aj niektoré investičné akcie a hlavne schválené protipovodňové opatrenia.

Vážení spoluobčania,
ďakujem Vám za dôveru, ktorú ste dali mne ako starostovi a tiež poslancom obecného zastupiteľstva. Všetci sme kandidovali s tým, že chceme v rámci našich možností a schopností pomôcť obci. Sľubujem Vám, že budeme konať tak, aby sme Vašu dôveru nesklamali. Som presvedčený, že s Vašou pomocou a podporou, sa nám spoločne podarí prispieť k ďalšiemu rozvoju našej obce.

Na záver mi dovoľte vysloviť ešte jedno želanie. Nech sa sviatočná atmosféra Vianoc, atmosféra porozumenia, pokoja a radosti prenesie aj do susedských a medziľudských vzťahov v celom budúcom roku.