Kultúrny program - Mesiac úcty k starším Kód - 13

Dňa 4.11.2007 usporiadala kultúrna komisia pri Obecnom zastupiteľstve obce Dolná Trnávka posedenie pre občanov v rámci mesiaca úcty k starším. V bohatom programe vystúpili žiaci základných škôl v Lovči a v Žiari nad Hronom s básňami a tancom. Na záver prvej časti programu šikovné dievčatá našej obce predviedli moderný tanec.

V druhej časti programu prišiel pozdraviť prítomných svojím spevom a hrou na fujare p. Homola z neďalekej obce Lehôtka pod Brehmi. Na dobrú náladu miestna spevácka družina KONOPA zaspievala prítomným ľudové piesne, ktoré rozospievali i poslucháčov.

Po program pri občerstvení pripravenom pre návštevníkov, si prítomní posedeli v družnej debate i pri speve do neskorých hodín.

Fotografie