1956 – 1957

Začiatok školského roku

Školský rok 1956 – 1957 sa začal dňa 1. septembra a to s počtom 41 zapísaných žiakov. Z tohoto počtu bolo 17 dievčeniec a 24 chlapcov. Do 1. postupného ročníka bolo zapísaných 11 žiakov a to 3 dievčence a 8 chlacov.

Rozdelenie žiakov

Postupný ročník 1 2 3 4 5 spolu
Chlapci8 53 62 24
Dievčatá3 33 44 17
Spolu11 86 106 41
Začiatok bol slávnostný. Pionieri boli oblečení do pionierskych úborov. Spievali sa piesne a pionierky zatancovali tančeky.

K prítomným žiakom prehovoril riaditeľ školy. V krátkom prejave výstižne poukázal žiakom na veľké poslanie školy v socialistickej spoločnosti. Ďalej oboznámil žiakov so školským poriadkom a režimom dňa žiaka.

Vyučujúci

V tomto školskom roku tak ako aj v minulom vyučoval Ladislav Dekýš. Vykonával aj práce riaditeľské.

Školníčka

Od začiatku školského roku do konca decembra upratovanie na škole vykonávala tak ako po minulé roky Anna Bošková. Od 1. januára 1957 tieto práce vykonávala jej sestra Margita Bošková. Svoje práce vykonávala svedomite za čo dostávala odmenu od ONV v Kremnici mesačne 100 Kčs.

Prospech a dochádzka

Prospech žiakov bol celkove dobrý. Na konci školského roku neprospeli dvaja žiaci a to v 1. postupnom ročníku jedna žiačka a vo 4. postupnom ročníku jeden žiak. Príčinou neprospechu žiačky bola dlhá nemoc (žiačka pre infekčnú žltačku chýbala v škole viac ako dva mesiace), príčinou neprospechu žiaka bola duševná zaostalosť.
V januári bol v 5. a 4. ročníku prevedený prieskumový diktát – celookresný. Z diktátu dostal jeden žiak nedostatočnú známku (5), dvaja výbornú (1), piati chválitebnú (2) a desiati dobrú (3).
Z postupnych ročníkov najlepšie vedomosti preukazoval po celý školský rok 5. postupný ročník a to najmä v jazyku slovenskom a v prírodných vedách.
Dochádzka žiakov bola dobrá. Celoročný priemer činil ...%. Vymeškanie bolo zapríčinené väčšinou nemocami žiakov. nevyskytol sa prípad neospravedlneného vymeškania školy.

Zvýšené platy

Dňom ... bolo prevedené zvýšenie platu učiteľov ako dôkaz ich záslužnej práce. Zvýšenie bolo prijaté s radosťou všetkých učiteľov a činilo mesačne priemerne 200 Kčs. Hrubý plat začiatočníka učiteľa činil po zvýšení 1150 Kčs. Postup po každých piatich rokoch činí 100 Kčs. Okrem základného platu sú učiteľom vyplácané odmeny za nadpočetné hodiny a diferenčný plat. Za jednu nadpočetnú hodinu mesačne podľa služobných rokov obdrží 40 – 60 Kčs. Diferenčný plat na národnej škole je odmena za vyučovanie v oddeleniach a za počet žiakov v oddeleniach alebo v triede. Diferenčný plat u učiteľa vyučujúceho na jednotriednej škole pri počte žiakov viac ako 40 činil 160 Kčs mesačne. Hrubý plat učiteľa Ladislava Dekýša v tomto školskom roku aj s riaditeľským prídavkom činil mesačne okrem prídavkov na deti 1642 Kčs, s prídavkami na dve deti 1812 Kčs. Menovaný vyučoval 9. školský rok. Po odpočítaní poistného dostával čistý plat 1695 Kčs mesačne.

Žiacka samospráva

Na začiatku školského roku bola zvolená žiacka samospráva: predseda triedy (Emil Kováč), pokladník (Anna Tesáková č. 10), dozorcovia čistoty (Mária Tesáková a Mária Kúšiková). Tiež bolo určené poradie vykonávania týždenníckej služby. Službu týždenníkov vykonávali žiaci 3. – 5. postupného ročníka. Ich povinnosťou bolo utierať každé ráno prach, priniesť čistú vodu do umyvadla a do vedra, zotierať po každej hodine tabuľu a v letnom a jesennom období dávať do vázy čerstvé kvety.
Predseda dbal o celkový poriadok v tirde najmä počas prestávok za učiteľovej neprítomnosti. Pokladníčka vyberala od žiakov uložené peniaze.

Pionieri

Na škole bolo na začiatku školského roku 6 pionierov a 10 čakateľov. Čakatelia zložili pioniersky sľub v novembri. Vedúcou pionierov bola Otília Dekýšová, žiačka 8. postupného ročníka Osemročnej strednej školy v Hliníku nad Hronom.
Schôdze pionierov sa konali raz za dva týždne a to presne podľa celoročného plánu vypracovaného na začiatku školského roku. Na svojich schôdzkach sa pionieri naučili rôznym piesňam, tancom a hrám. Okrem toho čítali úryvky kníh a vypočuli príhovory riaditeľa školy k aktuálnym otázkam školy.

Pestovateľský krúžok

V pestovateľskom krúžku po celý rok pracovali žiaci 3. – 5. postupného ročníka, celkom 22 žiakov. Prevažnú časť svojej práce venovali pestovaniu ovocných stromkov a rôznych odrôd zemiakov. Venovali sa tiež pestovaniu kvetov v okrasnej záhradke pred budovou školy.
V jesennom období previedli zber zemiakov a zistili, že pre našu obec sa hodí sorta zemiakov “Aquilla“, ktoré dali už po druhý rok z 10 hľúz priemerne 13 kg zemiakov.
Žiaci nazbierali viac ako 10.000 ovocných semien a tieto pripravili na skatifikáciu.
V jarnom období semená vysiali a vypestovali z nich 4.200 kusov semenáčikov.
Okrem toho za pomoci učiteľa zaštepili vyše 400 kusov ovocných podpníkov a vypestovali množstvo kvetov do záhradky pred školou.

Sporenie

Sporenie v tomto školskom roku prebiehalo na škole priaznivo. Sporili všetci žiaci a za celý školský rok nasporili vyše 4.000 Kčs. V celookresnom merítku súťažiacich škôl sa naša škola umiestnila na 10. mieste. Najviac si nasporil Jozef Dodok a to 575 Kčs a Lacko Dekýš 430 Kčs. Mnohí žiaci si na konci školského roku uložili nasporené peniaze na vlastnú sporiteľnú knižku.

Dnešní žiaci ...

Je radosť dívať sa dnes na žiakov v škole. Aký to veľký rozdiel oproti žiakom v minulosti! Žiaci sú dnes – až na veľmi malé výnimky – pekne ustrojení, obutí, vyčesaní a čistí. Nevyskytol sa prípad, že by niektorý žiak prišiel do triedy bosý. Každý žiak si nosí knihy v peknej kapse, obyčajne v aktovke.
Na desiatu si nosia žiaci ovocie, chlieb s maslom alebo masťou, niekedy s lekvárom a často si niektorí donesú rôzne iné maškrty (zákusky, pomaranč, cukríky, čokoládu atď), čo kedysi veru nebolo vídať.

Kandidátka na praxi

Tak ako minulý rok aj v tomto školskom roku bola na našej škole na dvojtýždennej praxi kandidátka z Pedagogickej školy v Krupine, Elena Hriňová. Prax prevádzala u vyučujúceho učiteľa Ladislava Dekýša a to v marci od 5. do 17. marca. Na praxi sa kandidátka oboznámila s vyučovaním na jednotriednej škole a s vedením celej administratívy a úradných kníh.

Oslavy

Škola pripravila kultúrny program na dve verejné oslavy, Medzinárodný deň žien a na Medzinárodný deň detí. Program pozostával s piesní, tancov, basničiek, zborovej recitácie a s veľa veselých výstupov. V programe vystupovali temer všetci žiaci školy. Takto pripravené oslavy prilákali do kultúrneho domu veľké množstvo občanov.

Výlet

Dňa 19. júna podnikli žiaci tunajšej školy spolu so žiakmi z Lovče jednodenný výlet do Ľadovej jaskyne, do Betliar a na Krásnu Hôrku. Výlet sme podnikli autobusom, odchod ráno o pol piatej a vrátili sme sa večer o jedenástej hodine. Z našej školy sa výletu zúčastnili žiaci 3. – 5. postupného ročníka, celkom 22 žiakov. Žiakom sa výlet veľmi páčil a to najmä betliarsky kaštieľ.
Cestovné i so vstupným na jedného žiaka činilo 29,20 Kčs.

Učebné pomôcky

Učebné pomôcky boli v kalendárnom roku 1956 preplácané z rozpočtu okresného národného výboru v Kremnici a bolo ich nakúpené za sumu 640 Kčs. Boli nakúpené tieto pomôcky: skladacia abeceda pre učiteľa, lopty na hranie, dve švihadlá, 6 kusov nožníc, farebné kolieska, počtové obrazce, súbor obrazov domácich zvierat, počitadlo. Pre mičurínsky krúžok sme obržali pomôcky v hodnote 470 Kčs a to: 10 motýk, päť železných hrabličiek, dve lopaty, čakan, 10 kusov ryľov, dve sekerky, 2 pílky na opilovanie stromov, kladivo a jedny kliešte.

Nová pec a skriňa

Doterajšia pec už bola nevyhovujúca. Z rozpočtu ONV bola dodaná škole nová železná pec, v ktorej sa kúri aj uhlím. Stála 570 Kčs; taktiež bola škole pridelená skriňa na knižnicu v hodnote vyše 1000 Kčs.

Nové záchody

Cez prázdniny po skončení školského roku začal okresný stavebný podnik stavať nové záchody. Stavba bola dokončená, no nie celkom; okná neboli zasklené, dvere nenatreté farbou a okná tiež Tieto práce previedol riaditeľ školy sám po skončení tohoto školského roku.
Celá stavba stála 32.000 Kčs.

Rozpočet na školu

Rozpočet na školu na rok 1956 činil 3.600 Kčs. Z tejto sumy sa platil nákup dreva, tiež pílenie a rúbanie, všetko spolu 2,600 Kčs. Ostatné peniaze boli vyčerpané na nákup kníh, kancelárske potreby a iné drobné výdavky.

Inšpekcia

Inšpekciu na škole previedol okresný školský inšpektor s. Štefan Jánošík. Po skončení inšpekcie previedol s vyučujúcim podrobný rozbor vyučovania.

Schôdze MS

Za celý školský rok sa konali 4 schôdze metodického združenia a to v Opatovciach, v Ladomeri, na Starej Kremničke a v Lovči. Na tunajšej škole schôdza nebola.

Mimoškolská práca učiteľa

Vyučujúci učiteľ Ladislav Dekýš pracuje veľa aj mimo školy a to najmä s mládežou a MO ČSM. S mládežou nacvičil 2 divadelné hry a to “Domov je u nás“ a “Divotvorný klobúk“. Na požiadanie pracoval aj na miestnom národnom výbore.
V Dolnej Trnávke dňa 31. augusta 1957
 
 
TOPlist