1955 – 1956

Začiatok školského roku

Školský rok 1955/56 sa začal dňa 1. septembra a to s počtom 40 žiakov; z tohoto počtu bolo 18 dievčeniec a 22 chlapcov. Žiaci boli rozdelení do postupných ročníkov nasledovne:

Rozdelenie žiakov

Postupný ročník 1 2 3 4 5 spolu
Chlapci5 35 36 22
Dievčatá3 34 44 18
Spolu8 69 710 40
Školský rok sa započal školskou slávnosťou. Vyučujúci učiteľ vo svojej privítacej reči privítal všetkých žiakov, no najmä prvákov; načrtol význam školy a program práce v nastávajúcom školskom roku.

Pohyb žiactva

Počas školského roku sa do tunajšej školy prisťahovali dvaja žiaci. Bol to žiak 1. postupného ročníka Ivan Tomčáni, chlapec cigánskeho pôvodu. V tunajšej obci pásol so starým otcom – Cigáňom – kravy. Nevydržal dlho – len dva týždne. Odsťahoval sa zase do Bzenice.
Druhým žiakom bola Anna Gallová, tiež žiačka 1. post. ročníka. Do obvodu tunajšej školy sa priťahovala z Hornej Ždane.
Tak sa počet žiakov zvýšil na 42; všetky miesta v laviciach boli obsadené!

Učiteľský sbor a námezdná sila

Vyučujúcim na škole bol Ladislav Dekýš. Svoju prácu vykonával svedomite. Tak ako vlani aj tohoto roku vyučoval podľa sovietskeho vzoru.
Upratovačka na škole bola tá istá ako vlani – Anna Bošková.

Metodické state

Nakoľko učebné osnovy boli preplnené množstvom učiva v jednotlivých ročníkoch, boli vydané Metodické state. V nich bolo presne vymedzené, ktoré učivo je potrebné zredukovať. V Metodických statiach boli vypracované aj časové plány učiva. Učitelia prijali Metodické state s radosťou.

Nové pomôcky

Škola obdržala v tomto školskom roku celý rad učebných pomôcok. Všetky boli výlučne pre 1. postupný ročník. Boli to tieto pomôcky: počitadlo, veľká skladacia abeceda pre učiteľa, počtové obrazce, farebné koliečka na počty, modelovacia hmota, gumové lopty (4), meter tyčový.
Mičurinský krúžok obdržal tieto pomôcky: 3 konvy na polievanie, 5 železných hrabličiek, 2 lopaty, čakan, 5 ryľov, násady do motýk.

Kúrenie v triede

V triede sa začalo kúriť 11. októbra a kúriť sa prestalo 15. apríla; no muselo sa kúriť aj v máji v dobe posledných mrazíkov. Zima bola mierna, ale len do konca januára. Február bol veľmi studený. V prvej polovici februára sa teplota pohybovala medzi -20° až -30°C. Boli to skutočne veľké zimy. Mnohé školy museli prerušiť vyučovanie pre nedostatok dreva.
Na tunajšej škole sa stále vyučovalo. Triedu však nebolo možné vykúriť. Pri oknách bola teplota +8°C.

Oslavy a divadlá

Žiaci pripravili veľmi pekný kultúrny program na verejné oslavy a to 8. marca a 1. júna. V programe vystupovali temer všetky deti.
Počas roku zahrali žiaci 2 divadielka a to v januári rozprávku "V ríši kvetiniek" a v júni rozprávku "V zakliatom zámku". Obidve hry dopadli veľmi dobre. Veľmi pekné herecké výkony podali Tibor Kúšik a Viera Dekýšová.

Výlet

Dňa 20. júna žiaci tunajšej školy – celkom 38 žiakov – spolu so žiakmi z Lovče podnikli výlet do Bojníc, kde si prezreli zámok a zoologickú záhradu. Z výletu si žiaci odniesli krásne spomienky. Dlho spomínali na zvieratká zo zoologickej záhrady.

Schôdza na škole

Dňa 18. apríla sa konala na tun. škole schôdza učiteľov opatovského okrsku (celkom 17 učiteľov). Vzorný výstup so všetkými ročníkmi predviedol L. Dekýš.

Pionieri

Celkom bolo na škole 17 pionierov. Vedúcim bol študent Ľudovít Kemiač. Schôdze pionierov sa konali dvakrát do mesiaca podľa vopred vypracovaného plánu. Žiaci radi chodievali na schôdze.

Mičurinský krúžok

V mičurinskom krúžku pracovalo 25 žiakov. Zaoberali sa pestovaním stromkov a zemiakov. Vypestovali 640 jabloňových plant, z nich 120 zaštepili.

Koniec škol. roku

Školský rok 1955/56 sa zakončil dňa 30. júna školskou slávnosťou a rozdaním vysvedčení 41 žiakom. Neprospel jeden žiak 4. postup. ročníka z jazyka ruského a jaz. slov.

V Dolnej Trnávke dňa 31.8.1956
 
 
TOPlist