Školský rok 1951 – 1952

Začiatok školského roku

Školský rok sa započal 1. septembra 1951. Začiatok bol slávnostný a zúčastnil sa na ňom aj miestny referent pre školstvo a osvetu, Emil Dekýš. Riaditeľka školy, Margita Dekýšová, privítala žiakov, najmä žiakov prvého postupného ročníka. Vo svojom prejave zsdôraznila žiakom poslanie novej školy pri budovaní socializmu v našej vlasti.

Školský rok sa započal s 30 žiakmi, rozdelenými do jednotlivých postupných ročníkov nasledovným spôsobom:

Postupný ročník 1 2 3 4 5  
Chlapci7 34 12 17
Dievčatá4 13 32 13
Spolu11 47 44 30

Učiteľka

Na škole po celý školský rok vyučovala učiteľka Margita Dekýšová; prevádzala aj riaditeľské práce. Na škole pôsobí už šiesty rok.

Námezdná sila

Ani tu nenastala žiadna zmena oproti minulému školskému roku. Všetky práce, týkajúce sa čistenia školy, svedomite vykonávala Anna Bošková.

Kúrenie

Na škole sa začalo kúriť 11. októbra a skončilo sa 15. apríla. Nakoľko v druhej polovici mája boly veľké mrazy, bolo potrebné kúriť aj od 19. do 22. mája. Za celé obdobie sa spálilo 15 m3 tvrdého palivového dreva.

Mzda námezdnej sily

Mzda námezdnej sily je tohoto roku už väčšia ako bola v minulých školských rokoch. Mesačne dostáva 404 Kčs a to aj po dobu hlavných prázdnin. Za prijatú mzdu počas prázdnin je povinná sama previesť veľké čistenie triedy.

Celkový finančný náklad na školu

Celkový finančný náklad na školu činil na hospodársky rok 1951 spolu 20.000 Kčs a to z rozpočtu MNV. Z tohoto obnosu MNV vypláca všetky spojené s okurovaním školy, s vecnými výdavkami, počítajúc sem aj mzdu pre námezdnú silu. Najväčšou na výdavku bolo okurovanie. Jeden m3 dreva s dovozom, s popílením a porúbaním stál 540 Kčs.

Zdravotný stav žiactva

V tomto školskom roku bol celkove zdravotný stav žiakov dobrý. Nevyskytly sa žiadne prípady vážnejšieho onemocnenia. V decembri a januári vyskytly sa prípady chripky. V dôsledku toho sa školská dochádzka zhoršila a klesla oproti predchádzajúcim mesiacom.

Zdravotnú prehliadku žiakov previedol dvakrát, v novembri a v máji, Mudr. Alexander Dittert, lekár zo Sv. Kríža nad Hronom.

Dochádzka do školy a prospech žiakov

Dochádzka do tunajšej školy, možno povedať, je veľmi dobrá po všetky roky. Celková dochádzka na konci školského roku činila až 99,40% a vo februári bola dochádzka 100%. Je to veľmi dobrá dochádzka, najmä ak sa porovná s dochádzkou na iných školách. Zásluhu na tejto dobrej dochádzke má nielen škola sama za pomoci pôsobiacej učiteľky, ale sú to predovšetkým rodičia, ktorí pochopili veľký význam školy a nenechávajú preto svoje deti doma na vykonávanie poľnohospodárskych prác.

Čo platí o dochádzke do školy, to možno povedať aj o dobrom prospechu. Prospech žiakov je veľmi dobrý o čom svedčí skutočnosť, že ani na polroku ani na konci roku neprepadol ani jeden žiak. Pre túto skutočnosť hovoria aj uznania zo Strednej školy v Hliníku nad Hronom, kde sú žiaci z Dolnej Trnávky zaraďovaní medzi najlepších žiakov. Dosial sa nestalo, že by tam bol prepadol žiak z tunajšej školy.

Toto je tiež nielen zásluha učiteľky, ale tak isto rodičov žiakov, ktorí sa všemožne starajú o duševný rast svojich dietok. Je to veľký krok oproti minulosti, keď rodičia veľmi málo dbali o svoje deti po tejto stránke. Dnes rodičia chcú, aby sa ich deti maly lepšie, ako sa mali v mladosti oni, aby nemusely tak ťažko pracovať. Ich snahou je, aby deti po skončení strednej školy išly na ďalšie štúdium, do gymnázia alebo na školy odborné. Na gymnáziu študujú vo Zvolene a v Kremnici štyria chlapci, na priemyselnej dvaja, na chemickej jeden a na Vysokej škole chemickej v Bratislave tiež jeden.

V budúcom školskom roku nastúpia ďalší chlapci i dievčatá na školy III. stupňa. Je len radostné očakávať, že títo mladí, táto mladá smena, bude spätne pôsobiť aj na svoju rodnú dedinku, v ktorej sa zmenia aj staré náhľady na život a takto i v tunajšej obci, obrodenej novým duchom, nastúpia všetci obyvatelia do radostného budovania socializmu v našej vlasti.

Porady učiteľov škôl, schôdze

V tomto školskom roky boly porady učiteľov škôl a riaditeľov veľmi časté; ba možno povedať, že zabraly učiteľom veľa času zo školského vyučovania a škodily tým škole. Na druhej strane zas značne prispely k odbornému i politickému rastu učiteľstva. Za celý školský rok konaly sa tieto porady a schôdze:
5.10.1951 – schôdza riad. škôl vo Sv. Kríži n/Hronom
6.11.1951 – okresný aktív učiteľov v Kremnici
9.11.1951 – úseková schôdza v Ladomeri
21.11.1951 – schôdza riad. škôl vo Sv. Kríži n/Hronom
27.11.1951 – úseková schôdza vo Sv. Kríži n/Hronom
18.12.1951 – úseková schôdza vo Sv. Kríži n/Hronom
8.1.1952 – úseková schôdza v Šašovskom Podhradí
22.1.1952 – schôdza riaditeľov vo Sv. Kríži n/Hronom
12.2.1952 – úseková schôdza v Starej Kremničke
26.2.1952 – úseková schôdza vo Sv. Kríži n/Hronom
28.2.1952 – Aktív riaditeľov v Kremnici
4.3.1952 – úseková porada vo Vieske
18.3.1952 – úseková porada vo Sv. Kríži n/Hronom
20.3.1952 – Okres. aktív dedinských učiteľov v Kremnici
1.4.1952 – Úseková porada v Horných Opatovciach
4.4.1952 – Porada riaditeľov v Kremnici
22.4.1952 – úseková porada vo Sv. Kríži n/Hronom
6.5.1952 – úseková porada v Dolnej Trnávke
27.5.1952 – porada riaditeľov v Kremnici
24.6.1952 – úseková porada vo Sv. Kríži n/Hronom

Na tunajšej škola konala sa úseková porada dňa 6.5.1952 za prítomnosti učiteľov svätokrížskeho úseku a tiež za prítomnosti o. inšpektora Št. Jánošíka. Vzorný výstup z kreslenia mala učiteľka a riaditeľka tunajšej školy Margita Dekýšová.

Školské a verejné oslavy

Dňa 6. októbra 1951 konala sa školská oslava Dňa čsl. armády. Žiaci predniesli básničky, zaspievali piesne. Vo svojom prejave ku žiakom učiteľka poukázala na veľkú úlohu čsl. armády, ktorá po boku Sov. armády stojí na stráži mieru.

Dňa 21. decembra 1951 konala sa školská oslava narodenín generalissima J. V. Stalina. Tu vo svojom prejave uč. M. Dekýšová poukázala na život a dielo J. V. Stalina, veľkého bojovníka za svetový mier.

Dňa 8. marca 1952 konala sa v miestnosti kultúrneho domu verejná oslava MDŽ. Účať na oslave bola pekná. Program bol pestrý: báseň, spevy, tance, recitácia. Preslov k občanom z príležitosti MDŽ mala v zastúpení ONV v Kremnici Anna Rečlová. Vo svojom preslove poukázala na ženy v minulosti a na postavenie žien v ľudskej spoločnosti dnes.

Verejná oslava konala sa tiež v predvečer Prvého mája. Školská mládež prispela na túto oslavu tiež pestrým programom: básňami, spevom a tancami. Prejav k občanom mal Ladislav Dekýš, uč. na Stred. škole v Hliníku n/Hron.

Štúdium učiteľov počas prázdnin

Aby učitelia rástli po stránke odbornej i ideologickej, bolo nariadené po skončení tohoto školského roku počas prázdnin povinné štúdium odbornej i politickej literatúry. V okresných sídlach boly zriadené konzultačné strediská a v určité dni sa mohli učitelia prihlásiť učiteľom – komzultátorom na skúšku z niektorej témy. Po skončení konzultácií dostali učitelia potvrdenie, že sa podrobili konzultácii o všetkých dielach. Na preštudovanie boly povinné tieto diela: J. V. Stalin: O marxizme v jazykovede; Václav Kopecký: Proti kozmopolitizmu ako ideologii amerického imperializmu; M. Gosiorovský: Príspevok k dejinám slovenského robotníckeho hnutia; P. Kolonickij: Marxizmus-leninizmus o náboženstve; Učenie I. P. Pavlova; T. D. Lysenko: O stave v biologii; E. N. Medynskij: A. S. Makarenko; Usnesenie strany a vlády o upevňovaní a ďalšom rozvoji JRD.

Brigády

Počas školské roku sa žiaci zúčastnili na malých im primeraných všeužitočných prácach. V jeseň sa zúčastnili na sbieraní lipového semena pri lipách vedľa kultúrneho domu. Nasbierali ho pre tunajší urbár a to ½ kg.

17. marca 1952 za pomoci učiteľa Ladislava Dekýša obkopali obecné ovocné stromky na Hôrke.

V máji previedli sber železného šrotu po dedine a nasbierali asi 350 kg železa.

Hodnota práce vykonanej vyjadrená peniazmi činila asi 1000 Kčs.

Školská záhrada a je využitie

Školská záhrada slúžila dosiaľ výhradne len pre potreby riaditeľa školy. V tomto školskom roku bola k školskej zahrade pridelená i časť pozemku od miestneho urbáru, ktorý pozemok mal dosiaľ v prenájme Ján Boška č. 33, bývajúci v susedstve školy. Tento pozemok je teda nie súčasťou bývalej školskej zahrady. Bol daný škole preto, aby na ňom žiaci prevádzali pokusné práce.

V apríli r. 1952 žiaci tunajšej školy za pomoci Ladislava Dekýša, manžela tunajšej učiteľky Margity dekýšovej, zriadili na pozemku škol. záhrady malú škôlku. Zasadili niečo vyše štyristo ovocných stromčekov a tieto počas škol. roku ošetrovali – okopávali a polievali. V tejto práci budú pokračovať i po budúce roky a hodlajú sa venovať i pestovaniu zeleniny.

Koniec škol. roku

Školský rok sa zakončil dňa 28. júna školskou slávnosťou. Na nej učiteľka Margita Dekýšová zhodnotila celoročnú prác na škole. Po rozdaní vysvedčení bol prevedený zápis do nového školského roku.

V Dolnej Trnávke dňa 31. augusta 1952

 
 
TOPlist