Pre digitalizáciu matrík Dolnej Trnávky slúžila predovšetkým práca Jozefa Koštu z roku 1977, ktorý v úvode píše:
Dolná Trnávka patrí medzi tie obce, ktorým sa zachovali všetky matriky od r. 1673 až doteraz. Preto ma zodpovední činitelia Ján Lupták, predseda MNV a Ján Majerský, tajomník MNV požiadali, aby som vyhotovil odpis a preklad dolnotrnavských matrík.
Preklad matrík už sám osebe je históriou, no popritom bude aj prameňom pre potreby kronikárske, demografické, štatistické a iné.
Na túto prácu som sa podujal jednak preto, že ide o susednú obec a jednak aj preto, že viacerí z mojich predkov majú svoj pôvod v Dolnej Trnávke.
Dolná Trnávka 19. februára 1977
Jozef Košta

Údaje po roku 1977 boli vďaka ochote pána farára Františka Havlíka doplnené z Matriky pokrstených (kniha 2) od roku 1965. Od roku 1968 boli z matriky OcÚ doplnené narodené deti, ktoré neboli krstené v Dolnej Trnávke.

Matriky obsahujú tri knihy - Matrika pokrstených, Matrika sobášených a Matrika zomrelých. .
Stanislav Kuchyňa